Conformal Interfaces


Conformal Interfaces -

Mặt interface có số nút bằng nhau ở cả hai bên.