In Silico


In Silico -

là một cụm từ có nghĩa là “được thực hiện trên máy tính" hoặc "thông qua mô phỏng máy tính".