Conducted Susceptibility


Conducted Susceptibility -

Tính nhạy hoặc miễn nhiễm của dây dẫn là khả năng của một hệ thống hoạt động có thể chấp nhận được khi chịu điện áp hoặc dòng điện tần số vô tuyến trên các dây dẫn nối với nhau. Thông thường, nhiễu tần số vô tuyến như vậy được tạo ra trên các dây dẫn điện từ nhiều nguồn và cơ chế ghép nối khác nhau.