Air Discharge


Air Discharge -

là một phương pháp để kiểm tra cấu trúc bảo vệ ESD, trong đó máy phát ESD được phóng điện qua một khe hở không khí giữa máy phát và thiết bị được thử nghiệm.