Microstructure


Microstructure -

cấu trúc vi mô là cấu trúc xốp quy mô nhỏ của bất kỳ vật liệu nào, thường chỉ có thể được nhìn thấy thông qua phóng đại.