Mutual Coupling


Mutual Coupling -

(Ghép nối tương hỗ) là tương tác điện từ giữa các phần tử ăng-ten trong một mảng. Dòng điện được phát triển trong mỗi phần tử ăng ten của một mảng phụ thuộc vào kích thích riêng của chúng và cũng vào sự đóng góp từ các phần tử ăng ten liền kề.