Generative Design


Generative Design -

(Thiết kế tạo sinh) là một quá trình thiết kế lặp bao gồm một chương trình sẽ tạo ra một số đầu ra nhất định đáp ứng các ràng buộc nhất định và một nhà thiết kế sẽ tinh chỉnh vùng khả thi bằng cách chọn đầu ra cụ thể hoặc thay đổi giá trị đầu vào, phạm vi và phân phối. Nhà thiết kế không cần phải là một con người, nó có thể là một chương trình thử nghiệm trong môi trường thử nghiệm hoặc một trí tuệ nhân tạo, ví dụ như một mạng đối nghịch tạo sinh (Generative Adversarial Network - GAN). Nhà thiết kế học cách tinh chỉnh chương trình (thường liên quan đến các thuật toán) với mỗi lần lặp khi mục tiêu thiết kế của họ được xác định tốt hơn theo thời gian.