Finite Element Method


Finite Element Method (FEM) -

(phương pháp phần tử hữu hạn) là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để giải các phương trình vi phân dạng số phát sinh trong kỹ thuật và mô hình toán học. Các lĩnh vực vấn đề điển hình được quan tâm bao gồm các lĩnh vực truyền thống là phân tích kết cấu, truyền nhiệt, dòng chất lỏng, vận chuyển khối lượng và điện thế điện từ.