Multipaction


Multipaction -

là một hiện tượng đã biết liên quan đến cơ chế đánh thủng RF trong chân không dưới công suất cao, theo đó sự gia tăng điện tử giống như tuyết lở có thể xảy ra do phát xạ điện tử thứ cấp. Nếu phóng điện multipaction nhiều lần xảy ra, nó có thể tạo ra tiếng ồn và làm giảm công suất đầu ra bởi tăng suy hao không tương xứng do suy giảm suy hao phản hồi và do đó làm tăng nhiệt độ thiết bị.