Magnetic Susceptibility


Magnetic Susceptibility -

(độ nhạy từ) là thước đo mức độ một vật liệu sẽ bị nhiễm từ trong một từ trường đặt vào. Đó là tỷ số giữa độ từ hóa M (mômen từ trên một đơn vị thể tích) với cường độ từ trường tác dụng H.

Xem thêm: Electric Susceptibility