Lithium dendrite


Lithium dendrite -

là các vi cấu trúc vi mô kim loại hình thành trên điện cực âm trong quá trình sạc.  Lithium dendrite được hình thành khi các ion liti dư thừa tích tụ trên bề mặt cực dương và không thể được hấp thụ vào cực dương kịp thời.