Electromechanics


Electromechanics -

(cơ điện), trong kỹ thuật, kết hợp các quy trình và thủ tục rút ra từ kỹ thuật điện và kỹ thuật cơ khí. Cơ điện học tập trung vào sự tương tác của các hệ thống điện và cơ học nói chung và cách hai hệ thống tương tác với nhau.