Software-in-the-loop


Software-in-the-loop (SIL) -

simulation gọi là mô phỏng phần mềm trong vòng lặp, biên dịch mã nguồn được tạo và thực thi mã như một quy trình riêng biệt trên máy tính chủ của bạn. Bằng cách so sánh kết quả mô phỏng thông thường và mô phỏng SIL, bạn có thể kiểm tra sự tương đương về số của mô hình của bạn và mã được tạo. Trong quá trình mô phỏng SIL, bạn có thể thu thập độ phủ mã và số liệu thời gian thực thi cho mã được tạo.