Symmetric multiprocessing


Symmetric multiprocessing (SMP) -

là một kiến trúc máy tính, trong đó hai hoặc nhiều bộ xử lý được gắn vào một bộ nhớ duy nhất và hệ điều hành (OS). SMP kết hợp nhiều bộ vi xử lý để hoàn thành một quá trình với sự giúp đỡ của một hệ điều hành máy chủ, trong đó quản lý phân bổ bộ xử lý, thực hiện và quản lý