Electrification


Electrification -

Điện khí hóa là quá trình cung cấp năng lượng bằng điện và trong nhiều bối cảnh, sự ra đời của nguồn điện đó bằng cách thay đổi từ nguồn điện cũ hơn