RF Desense


RF Desense -

là một thách thức thiết kế quan trọng mà các kỹ sư tạo ra các sản phẩm không dây phải đối mặt. Do thu nhỏ, tín hiệu kỹ thuật số nhanh hơn, nhiều hệ thống không dây và radio hoạt động đồng thời trong một phạm vi nhỏ, độ nhạy của máy thu bị ảnh hưởng đáng kể.

Độ nhạy của máy thu: nó là công suất tín hiệu nhận tối thiểu có thể phát hiện được của máy thu để đạt được tỷ lệ lỗi bit xác định (BER).

Việc khử nhạy cảm của bộ thu không dây làm tăng tầng nhiễu của bộ thu, làm giảm tỷ số tín hiệu của bộ thu trên nhiễu, dẫn đến giảm hiệu suất của bộ thu. Để duy trì cùng hiệu suất của máy thu (tức là tỷ lệ lỗi gói giống nhau) khi có nhiễu, cần công suất tín hiệu nhận cao hơn để chính tỷ số tín hiệu trên nhiễu giống nhau, do đó, độ nhạy của máy thu được tăng lên. Cần có độ nhạy máy thu tối thiểu để duy trì kết nối thông lượng cao.

Nguyên nhân của khử nhạy là do nhiễu điện từ; nhiễu này có thể từ một nguồn bên ngoài (chẳng hạn như một thiết bị điện tử gần đó) hoặc tự sinh ra. Thông thường, chính nhiễu tự tạo ra là nguyên nhân gây ra hiệu năng không dây kém. Tương tự như việc tự bắn vào chân mình!