Psychoacoustics


Psychoacoustics -

một nhánh của tâm sinh lý học liên quan đến nghiên cứu khoa học về nhận thức âm thanh và thính học — cách con người cảm nhận các âm thanh khác nhau. Cụ thể hơn, nó là ngành khoa học nghiên cứu các phản ứng tâm lý liên quan đến âm thanh (bao gồm tiếng ồn, lời nói và âm nhạc).