Problem-based learning


Problem-based learning (PBL) -

- Học tập dựa trên vấn đề- là một phương pháp giảng dạy trong đó các vấn đề phức tạp trong thế giới thực được sử dụng làm phương tiện để thúc đẩy học sinh học các khái niệm và nguyên tắc thay vì trình bày trực tiếp các sự kiện và khái niệm. Ngoài nội dung khóa học, PBL có thể thúc đẩy sự phát triển của các kỹ năng tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp. Nó cũng có thể cung cấp cơ hội làm việc theo nhóm, tìm kiếm và đánh giá tài liệu nghiên cứu, và học tập suốt đời (Duch và cộng sự, 2001).