Plasmonics


Plasmonics -

đề cập đến việc tạo, phát hiện và thao tác tín hiệu ở tần số quang dọc theo mặt chung (interface) kim loại-điện môi ở quy mô nanomet. Lấy cảm hứng từ quang tử, plasmonics theo xu hướng thu nhỏ các thiết bị quang học (xem thêm Nanophotonics), và tìm thấy các ứng dụng trong cảm biến, kính hiển vi, truyền thông quang học và quang tử sinh học.