Nanophotonics


Nanophotonics -

quang tử nano- hay nano-optics - quang học nano- là nghiên cứu về hành vi của ánh sáng trên quy mô nanomet và về sự tương tác của các vật thể quy mô nanomet với ánh sáng. Nó là một nhánh của quang học, kỹ thuật quang học, kỹ thuật điện và công nghệ nano. Nó thường liên quan đến các cấu trúc điện môi như nanoanten, hoặc các thành phần kim loại, có thể vận chuyển và tập trung ánh sáng thông qua các phân cực plasmon bề mặt.

Thuật ngữ 'quang học nano', cũng giống như thuật ngữ 'quang học', thường đề cập đến các tình huống liên quan đến tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy và cận hồng ngoại (bước sóng trong không gian tự do từ 300 đến 1200 nanomet).