Lamination stack


Lamination stack -

(chồng cán mỏng) là các gói gồm các tấm riêng lẻ được ngăn cách bởi các lớp cách điện để ngăn chặn tổn thất dòng điện xoáy khi chịu tải từ động.