In vivo


In vivo -

là tiếng Latinh có nghĩa là “bên trong sự sống”. Nó đề cập đến công việc được thực hiện trong toàn bộ cơ thể sống.