Wizard


Wizard -

là trình hướng dẫn phần mềm hoặc trợ lý thiết lập là một loại giao diện người dùng cung cấp cho người dùng một chuỗi các hộp thoại dẫn người dùng qua một loạt các bước được xác định rõ ràng. Các tác vụ phức tạp, không thường xuyên được thực hiện hoặc không quen thuộc có thể dễ dàng thực hiện hơn bằng trình hướng dẫn.