Transonic


Transonic -

cận âm (thanh), trong khí động lực học và hàng không vũ trụ, "transonic speed" là tốc độ bay cận âm ở khoảng số Mach từ 0,8 đến 1,2.

Xem thêm: Hypersonic; subsonic; supersonic