Superelement


Superelement -

Một 'Superelement' là một kỹ thuật trong phương pháp phần tử hữu hạn bao gồm việc xác định một loại phần tử hữu hạn mới bằng cách nhóm và xử lý một tập hợp các phần tử hữu hạn.