Radio Frequency Interference


Radio Frequency Interference (RFI) -

- Nhiễu tần số vô tuyến- là ảnh hưởng của năng lượng không mong muốn do một hoặc sự kết hợp của phát xạ, bức xạ, cảm ứng khi thu nhận trong hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, biểu hiện bằng bất kỳ sự suy giảm hiệu suất nào, hoặc diễn giải sai hoặc mất thông tin có thể được trích xuất khi không có năng lượng không mong muốn.