Quantum


Quantum -

lượng tử. Trong vật lý, lượng tử là số lượng tối thiểu của bất kỳ thực thể vật chất nào tham gia vào một tương tác. Khái niệm cơ bản rằng một thuộc tính vật lý có thể được 'lượng tử hóa' được gọi là 'giả thuyết lượng tử hóa'. Ví dụ, một photon là một lượng tử ánh sáng (hoặc bất kỳ dạng bức xạ điện từ nào khác).