Photon


Photon -

là một loại hạt cơ bản. Nó là lượng tử (quantum) của trường điện từ bao gồm bức xạ điện từ như ánh sáng và sóng vô tuyến, và hạt mang lực cho lực điện từ. Các photon không có khối lượng và chúng luôn chuyển động với tốc độ ánh sáng trong chân không, 299792458 m/s.