Porosity


Porosity -

Độ xốp đề cập đến mức độ rắn chắc đạt được trong một bộ phận kim loại được chế tạo thêm, nghĩa là có các lỗ hoặc lỗ giữa các lớp của một chi tiết