Phi Plus


Phi Plus -

Phi Plus là một công nghệ chia lưới mới được tập trung cho các mô hình Bondwire, các cụm lắp ghép ECAD+MCAD. Đây là công nghệ chia lưới tương thích song song thực sự đầu tiên, mạnh mẽ, đáng tin cậy.