EDB


EDB (EDB) -

EDB là cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Exchange Server; phục vụ như kho lưu trữ chính cho các dữ liệu hộp thư lưu bởi Exchange.