Discrete Fourier Transform


Discrete Fourier Transform -

Trong toán học, Discrete Fourier Transform - phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT) chuyển đổi một chuỗi hữu hạn các mẫu cách đều nhau của một hàm thành một chuỗi có cùng độ dài các mẫu cách đều nhau của phép biến đổi Fourier theo thời gian rời rạc (DTFT), là một hàm có giá trị phức của tần số.