Netlist


Netlist -

, trong thiết kế điện tử, là một mô tả về khả năng kết nối của một mạch điện tử.

Ở dạng đơn giản nhất, netlist bao gồm danh sách các thành phần điện tử trong mạch và danh sách các nút mà chúng được kết nối với.