Nesting


Nesting -

đề cập đến quá trình tạo ra các mẫu cắt để giảm thiểu lãng phí nguyên liệu thô