Meridional plane


Meridional plane -

là một mặt phẳng cắt qua máy tua-bin theo đường kính và trục (dọc).