Equivalent Reactor Network


Equivalent Reactor Network (ERN) -

là Mạng lò phản ứng tương đương,  là một mô hình giảm bậc ROM. ERN giải các phương trình bảo toàn cho một biểu diễn thô sơ về mặt hình học của dòng chảy và sau đó bổ sung vào mô hình dòng chảy gần đúng thông tin bổ sung được cung cấp bởi mô tả động học chi tiết của hệ thống.