Single-particle tracking


Single-particle tracking (SPT) -

là theo dõi đơn hạt, là quan sát chuyển động của các hạt riêng lẻ trong môi trường. Chuỗi thời gian tọa độ, có thể theo hai chiều (x, y) hoặc ba chiều (x, y, z), được gọi là quỹ đạo. Quỹ đạo thường được phân tích bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê để trích xuất thông tin về động lực học cơ bản của hạt. Những động lực học này có thể tiết lộ thông tin về loại vận chuyển đang được quan sát (ví dụ, nhiệt hoặc hoạt động), môi trường nơi hạt chuyển động và tương tác với các hạt khác. Trong trường hợp chuyển động ngẫu nhiên, phân tích quỹ đạo có thể được sử dụng để đo hệ số khuếch tán.