Fuel surrogate


Fuel surrogate -

là chất thay thế nhiên liệu, là hỗn hợp của một hoặc nhiều loại nhiên liệu đơn giản được thiết kế để phỏng theo các đặc tính vật lý (áp suất hơi) hoặc đặc tính cháy (tốc độ ngọn lửa tầng, giá trị gia nhiệt, v.v.) của một loại nhiên liệu phức tạp hơn.