Residual Current Device


Residual Current Device (RCD) -

là cầu dao chống rò điện, là thiết bị điện dùng để ngắt mạch dòng diện dư, một thiết bị an toàn ngắt nhanh chóng mạnh điện để bảo vệ thiết bị và giảm rủi ro gây hại nghiêm trọng từ sốc điện.