Modal assurance criteria


Modal assurance criteria (MAC) -

Tiêu chí đảm bảo về dao động riêng (MAC)