STL


STL -

STL là định dạng tệp được hỗ trợ bởi nhiều gói phần mềm; nó được sử dụng rộng rãi để tạo nguyên mẫu nhanh, in 3D và sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAM). Các tệp STL chỉ mô tả hình dạng bề mặt của một đối tượng ba chiều mà không có bất kỳ biểu thị nào về màu sắc, cấu trúc hoặc các thuộc tính mô hình CAD phổ biến khác.