Response Surface


Response Surface -

là bề mặt đáp ứng, là đường cong phù hợp nhất thông qua dữ liệu, đường cong phù hợp này sẽ được sử dụng thay vì dữ liệu
Bề mặt đáp ứng cung cấp các giá trị gần đúng của các tham số đầu ra, ở mọi nơi trong không gian thiết kế được phân tích mà không cần thực hiện một giải pháp hoàn chỉnh

Response Surface= Surrogate Model (Mô hình đại diện) = Metamodel (Siêu mô hình) = Approximation Model (Mô hình gần đúng)