Laminar flame speed


Laminar flame speed -

là tốc độ ngọn lửa lớp mỏng, là một đặc tính nội tại của hỗn hợp dễ cháy được trộn trước, đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu khả năng phản ứng, khả năng khuếch tán và tỏa nhiệt của hỗn hợp. Đó là tốc độ mà ngọn lửa lớp mỏng không kéo dài sẽ lan truyền qua một hỗn hợp yên tĩnh của các chất phản ứng chưa cháy. Tốc độ ngọn lửa lớp mỏng được định nghĩa là thành phần thông thường của vận tốc ngọn lửa so với khí chưa cháy.