Vector Base Amplitude Panning


Vector Base Amplitude Panning (VBAP) -

một phương pháp để định vị các nguồn ảo theo các hướng tùy ý bằng cách sử dụng thiết lập nhiều loa.