SYZ Extraction


SYZ Extraction (SYZ) -

SYZ Extraction là trích xuất thông số S, thường là bước đầu tiên trong việc xác định và mô tả tính toàn vẹn tín hiệu của một bo mạch phức hợp. Khi bo mạch nhỏ và tần số hoạt động cao hơn, việc trích xuất chi tiết thông số S có độ chính xác cao là rất quan trọng để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất.