Reaction path


Reaction path -

được định nghĩa là một đường liên tục trong không gian cấu hình nhiều chiều, nối điểm cực tiểu đại diện cho chất phản ứng với điểm cực tiểu đại diện cho sản phẩm thông qua tất cả các điểm dừng trung gian (điểm yên ngựa và điểm cực tiểu trung gian phản ứng) dọc theo các điểm có năng lượng thấp nhất.