Metamodel


Metamodel -

là siêu mô hình hoặc mô hình thay thế (surrogate model) là một mô hình của một mô hình và siêu mô hình hóa (Metamodeling) là quá trình tạo ra các siêu mô hình đó. Do đó, siêu mô hình hóa hay mô hình hóa siêu mô hình là việc phân tích, xây dựng và phát triển các khung, quy tắc, ràng buộc, mô hình và lý thuyết có thể áp dụng và hữu ích cho việc mô hình hóa một lớp vấn đề được xác định trước.