Isogeometric Analysis


Isogeometric Analysis (IGA) -

Phân tích Isogeometric (IGA) đại diện cho một công nghệ được phát triển gần đây trong cơ học tính toán cung cấp khả năng tích hợp các phương pháp phân tích và Thiết kế CAD thành một quy trình thống nhất, duy nhất.