Những cập nhật mới trong Ansys CFX và TurboGrid phiên bản 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 22 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Hội thảo trên web này sẽ nêu bật những tiến bộ đáng kể trong Ansys CFX và Ansys TurboGrid, bao gồm:

  • Tăng tốc mô phỏng bộ tăng áp hơn 100X với phân tích điều hòa trong CFX
  • Chia lưới hỗn hợp tự động để giảm thời gian chia lưới cho các hình dạng cánh có độ trung thực cao từ giờ hoặc ngày xuống còn vài phút
  • Tăng tốc thời gian mô phỏng lên 40 lần thông qua giao diện dòng lệnh so với máy trạm 12 lõi bằng cách khai thác sức mạnh của Ansys Cloud
  • Tạo hình ảnh động các kết quả hàng cánh theo thời gian và các đường dòng trong thời gian thực với hoạt ảnh được tăng tốc bởi GPU

Một bản demo chia lưới trực tiếp sẽ cho thấy quy trình chia lưới hoàn toàn tự động, có thể lặp lại để chia lưới các hình dạng cánh có độ trung thực thấp và trung thực cao trong một phiên vận hành hàng loạt.

Đăng kí hội thảo tại: Những cập nhật mới trong Ansys CFX và TurboGrid phiên bản 2022 R1