Frequently Asked Questions

Below is a list of frequently asked questions and answers on a particular topic. If you need more information about CAE and CAE services, please contact us via the information below.

Những lỗi và cách xử lý khi cài đặt ANSYS

Last Update: 2021-01-04

Phần này liệt kê các sự cố và thông báo lỗi mà bạn có thể gặp phải trong khi cài đặt và/hoặc chạy các sản phẩm ANSYS. Sau mỗi mô tả tình huống hoặc thông báo lỗi là hành động của người dùng được yêu cầu để khắc phục sự cố.

Bạn cũng có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trên trang web dành cho khách hàng ANSYS của chúng tôi. Sau khi bạn đăng nhập vào trang khách hàng của ANSYS, chọn Knowledge ResourcesSolutions.

1. Việc sử dụng ANSLIC_ADMIN để tập hợp thông tin chẩn đoán

Có những tình huống yêu cầu thu thập thông tin liên quan đến giấy phép cho các mục đích chẩn đoán và khắc phục sự cố. Đôi khi, có thể cần cung cấp thông tin này cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Thông tin chẩn đoán liên quan tới máy khách có thể được tập hợp bằng việc sử dụng tiện ích Client ANSLIC_ADMIN. Để biết thêm thông tin, xem mục Gather Client Diagnostic Information trong phần ANSYS Licensing Guide.

Thông tin chẩn đoán liên quan tới máy chủ có thể được tập hợp bằng việc sử dụng ANSYS License Management Center hoặc bằng việc sử dụng tập lệnh gatherdiagnostics. Để biết thêm thông tin, xem mục Gather Diagnostic Information trong phần License Server Administration Using ANSYS License Management Center của ANSYS Licensing Guide.

Bạn cũng có thể sử dụng AnsysInstallationDiagnostics.exe trong mục \v202\instutil để chẩn đoán các cài đặt bổ sung. Công cụ này rất hữu ích để chẩn đoán các vấn đề về cài đặt và các vấn đề khi thực hiện. Một hoặc nhiều tệp nhật ký sẽ được tạo ở cùng vị trí với công cụ hoặc trong thư mục tạm thời của bạn, tùy thuộc vào sự cho phép của thư mục. Các tệp nhật ký nhằm giúp nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của ANSYS, Inc. giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật. Sẽ rất hữu ích nếu bạn chuẩn bị sẵn các tệp để cung cấp trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

2. Gỡ cài đặt đưa ra thông báo lỗi từ chối truy cập

Nếu bạn chạy tiện ích gỡ cài đặt với tư cách là người dùng không phải quản trị viên, bạn có thể nhận được thông báo lỗi bị từ chối quyền truy cập khi xóa các thành phần sản phẩm. Chạy gỡ cài đặt với tư cách người dùng quản trị và đóng tất cả các ứng dụng trước khi chạy gỡ cài đặt. 

3. Gỡ cài đặt trên hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 10 đưa ra thông báo lỗi về khả năng tương thích

Nếu bạn gỡ cài đặt sản phẩm ANSYS, Inc. trên hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 10 bằng tiện ích gỡ cài đặt của ANSYS, bạn có thể thấy thông báo lỗi sau:

This program might not have installed correctly.
If this program didn't install correctly, try reinstalling using settings that are compatible with this version of Windows.

Thông báo này bị gây ra bởi Windows Program Compatibility Assistant và có thể được bỏ qua một cách an toàn. Nhấp vào Cancel và tiếp tục gỡ cài đặt.

4. Tệp .chm không hiển thị chính xác trên mạng

Tệp .chm của hệ thống trợ giúp có thể không hiển thị chính xác các chủ đề khi bạn cố gắng sử dụng đường dẫn quy ước đặt tên chung (Universal Naming Convention – UNC) để mở tệp trên thư mục chia sẻ trên mạng, điển hình với cài đặt cấu hình mạng (Network Configuration). Đây là sự cố đã biết với bản cập nhật bảo mật 896358, bản cập nhật bảo mật 840315 hoặc Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Xem các liên kết đó để biết thêm thông tin về sự cố này và cách khắc phục được khuyến nghị của Microsoft.

Nếu bạn đang chạy ICEM CFD qua mạng và bạn đã áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn có thể không truy cập được ICEM CFD Help bằng việc sử dụng thanh công cụ Help. Để truy cập ICEM CFD Help, và tới phần commonfiles\help\en-us trong thư mục cài đặt trên máy chủ và sao chép tệp icemcfd_help.chm tới máy cục bộ của bạn. Nhấp đúp chuột vào bản sao cục bộ để xem trợ giúp. 

5. Phần mềm gặp sự cố với lỗi ứng dụng

Trên hệ thông Windows Server 2008, các sản phẩm ANSYS có thể gặp sự cố với một lỗi ứng dụng nếu ký hiệu DEP (Data Execution Prevention) được đặt. Để kiểm tra cài đặt DEP của bạn, nhấp chuột phải vào My Computer và chọn Properties. Chọn tab Advanced và dưới Performance nhấp vào Settings. Sau đó chọn tab Data Execution Prevention.

Nếu DEP được đặt, bạn sẽ cần thêm ANSYS vào danh sách ngoại lệ. Để biết thêm thông tin về DEP và cách thay đổi cài đặt như thế nào, xem security update 875352.

6. Cài đặt sản phẩm không tạo ra mục Start Menu cho các plugin ANSYS và CAD không hoạt động

Trên hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 10, nếu bạn cài đặt các sản phẩn của ANSYS, Inc. nhưng không thấy mục Start Menu/Apps và các plugin CAD hoạt động, các biến trong TEMP environment có thể đang được chỉ đến một địa chỉ không thể truy cập. Ví dụ, nó có thể chỉ đến địa chỉ thế này: %USERPROFILE%\Local Settings\Temp. Kết quả là việc cài đặt sản phẩm không thể kết thúc một cách chính xác với cấu hình sản phẩm. Bạn nên chắc chắn rằng biến TEMP chỉ đến một địa chỉ xác thực, ví dụ như %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.

7. Cài đặt sản phẩm hiển thị hộp thoại cảnh báo bảo mật hoặc bị treo khi cài đặt qua mạng

Nếu bạn thấy hộp thoại cảnh báo trong khi cài đặt sản phẩm, hoặc nếu việc cài đặt sản phẩm của bạn bị treo, bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt bảo mật của bạn. Đặt máy bạn đang cài đặt là nơi tin cậy và cho phép khởi chạy các ứng dụng không an toàn để quá trình cài đặt điều kiện tiên quyết có thể hoàn tất. Sau đó chạy lại cài đặt. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn hoặc tham khảo tới tài liệu hệ điều hành của bạn để xem chi tiết về việc thay đổi cài đặt bảo mật.

Một sự lựa chọn khác, bạn có thể chạy kiểm tra điều kiện tiên quyết để xác minh rằng bạn có tất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết. Nếu cần thiết, cài đặt bất kì các điều kiện tiên quyết nào và chạy lại việc cài đặt:

  1. Chạy PreReqCheck.exe từ thư mục cấp cao nhất.
  2. Cài đặt bất kì điều kiện tiên quyết nào còn thiếu bằng việc chạy InstallPreReqs.exe từ thư mục cấp cao nhất với quyền quản trị viên.
  3. Khi việc cài đặt các điều kiện tiên quyết được hoàn thành, chạy cài đặt theo cách mà bạn muốn (GUI hoặc silently).

8. Thông báo lỗi liên quan đến hệ thống

***Error, ANSYS202_DIR environment variable is not set. This is a fatal error – exiting.
Thông báo này chỉ ra rằng biến môi trường ANSYS202_DIR đã không được nơi cần thiết cho việc cấp phép. Biến môi trường này nên được đặt ở thư mục cài đặt.

Unexpected error: Request for the permission of type ... failed.
Nếu bạn gặp loại thông báo này trên một cấu hình máy chủ, bạn co thể cần đặt máy chủ như một máy đáng tin cậy. Trên Windows 7 hoặc Windows 10, trong Control Panel, chọn Network and Internet, chọn Internet Options và chọn Security. Nhấp vào Trusted Sites và nhấp vào Sites. Thêm máy chủ theo file://servername.

9. Thông báo lỗi CasPol

ERROR: Not enough arguments, no permission set specified
Nếu bạn đang định cấu hình máy chỉ có khoảng trắng (spaces) trong đường dẫn và gặp lỗi này, thì bạn phải đặt dấu ngoặc kép xung quanh thông số kỹ thuật máy chủ của mình như được minh họa trong ví dụ sau:

C:\Users\>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CasPol.exe -m -a g 1.2 -url file://"\\machineabc\ANSYS Inc\*" FullTrus

10. Việc cài đặt các điều kiện tiên quyết có thể yêu cầu khởi động lại hệ thống

Chương trình cài đặt kiểm tra hệ thống của bạn để xác định xem các điều kiện tiên quyết có cần thiết hay không. Nếu điều kiện tiên quyết chưa có trong hệ thống của bạn, điều kiện tiên quyết đó sẽ được cài đặt tự động. Trong một số trường hợp, có thể yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi thoát khỏi cài đặt và trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm ANSYS nào. Nếu yêu cầu khởi động lại hệ thống, thông báo lỗi khởi động sẽ được ghi vào tệp lỗi install.err nằm trong thư mục cài đặt.

Lưu ý: Microsoft .NET Framework 4.6.2 hiện được yêu cầu để chạy các sản phẩm ANSYS. Nếu máy tính cài đặt của bạn chưa cài đặt .NET 4.6.2, chương trình cài đặt ANSYS sẽ cài đặt .NET 4.6.2 làm điều kiện tiên quyết và có thể yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi thoát cài đặt và trước khi chạy bất kỳ sản phẩm ANSYS nào.

11. Thông báo xác nhận mở phía sau màn hình cài đặt trong Windows

Do một sự cố đã biết trong Windows, các thông báo xác nhận do trình cài đặt ANSYS hiển thị đôi khi mở phía sau màn hình trình cài đặt. Trong trường hợp này, biểu tượng thanh tác vụ phát xung là thông báo hiển thị duy nhất cho biết thông báo xác nhận đang mở. Đưa thông báo xác nhận lên nền trước theo cách thủ công. Chấp nhận thông báo và tiếp tục quá trình cài đặt.

12. Các phím tắt trong Start Menu được tạo ra thành công nhưng không được hiển thị trong Start Menu

Sự cố này là do giới hạn của Windows về số lượng phím tắt có thể được hiển thị. Các khắc phục sự cố này là xóa các thư mục không cần thiết chứa tất các phím tắt khỏi Start Menu/Programs folder. ĐIều này sẽ làm cho Start Menu được điền với các phím tắt trước đây không được hiển thị. Để loại bỏ các phím tắt:

  1. Chuyển đến %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs.
  2. Di chuyển thư mục chưa các phím tắt không cần thiết đến vị trí bên ngoài đường dẫn Start Menu ở trên.
  3. Xác minh rằng các phím tắt không hiển thị trước đó đã được hiển thị. Nếu không, hãy không khởi động lại hệ thống Windows của bạn.

13. ANSYS Additive sẽ không khởi động ngay sau khi cài đặt

Nếu ANSYS Additive tạo ra lỗi: “Problem starting the application...,” có thể ứng dụng Additive đang cố gắng sử dụng số cổng đã được ứng dụng khác sử dụng. Bạn sẽ cần thay đổi số cổng của ứng dụng xung đột hoặc chạy Additive bên trong một máy ảo (Virtual Machine).

Thông tin cơ bản: Do công nghệ được sử dụng trong việc chuyển đổi ứng dụng web gốc của chúng tôi sang ứng dụng máy tính để bàn, ANSYS Additive sử dụng các phép gán cổng tĩnh. Đây là một hạn chế hiện tại của Additive. Trong hầu hết các trường hợp, đây không phải là vấn đề, nhưng có thể đôi khi bạn có một chương trình khác đang sử dụng các cổng được chỉ định. Cách giải quyết là xác định ứng dụng khác đang sử dụng cổng chung và định cấu hình lại số cổng cho ứng dụng khác đó. Giải pháp thay thế là chạy ANSYS Additive trên Máy ảo.

Để khắc phục sự cố: Như được mô tả trong ANSYS Additive Request, số cổng mà Additive sử dụng là 5000, 7000, 7933, 7934, 7935, 8125, 8181, 9001, 9002 và 9042. Xem qua từng cái một để xác định vấn đề là ở đâu.

Tại Windows Command Prompt, nhập: netstat -aon | findstr 5000

- Nếu không có gì xảy ra với lệnh netstat, thì bạn biết rằng cổng 5000 là miễn phí. Tiếp tục đến số cổng tiếp theo, 7000, v.v. qua tất cả các số cổng Additive.

- Nếu bạn thấy một cái gì đó như thế này: TCP 0.0.0.0:50001 0.0.0.0 LISTENING XXXX thì bạn biết cổng 5000 đang được sử dụng bởi một ứng dụng có ID quy trình (PID) là XXXX. Để xác định đó là ứng dụng nào, hãy nhập: tasklist /fi “pid eq XXXX”

Bạn sẽ thấy thông báo như thế này xuất hiện: 
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
================== ===
ApplicationXYZ.exe XXXX

Nếu có thể, hãy chỉ định lại số cổng trong cài đặt cho ApplicationXYZ. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách chạy trình cài đặt cho ApplicationXYZ. Nếu không thể thay đổi (các) số cổng của (các) ứng dụng xung đột, bạn sẽ phải chạy Additive bên trong máy ảo.